AKCJONARIUSZE
Ogłoszenie o dematerializacji akcji
25-09-2020

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1798 z późn.zm.) z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w Życie nowe przepisy dotyczące obowiązkowego prowadzenia rejestru akcjonariuszy m.in. spółek akcyjnych. Zgodnie z przepisem art. 16 w/w ustawy, przeprowadzenie procedury „demateriaIizacji akcji Spółki wymaga wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych papierowych odcinków zbiorowych akcji Spółki Akcyjnej TRANSBUD NOWA HUTA z siedzibą w Krakowie przy ul.Ujastek 11.
Wskazując na powyższe, wzywamy niniejszy do złożenia akcji TRANSBUD NOWA HUTA Spółka Akcyjna w postaci dokumentu akcji. Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie, w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Ujastek 11, w dni robocze w godzinach 09.00 — 15.00.
Złożenie dokumentów jest niezbędne w celu wpisania ich do rejestru, który będzie prowadzony w formie elektronicznej.
Informujemy jednocześnie, że Zarząd Spółki Akcyjnej TRANSBUD NOWA HUTA na podstawie uchwały  9/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku, podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki podpisze z Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
Prosimy mieć na uwadze, że z dniem I marca 2021 roku wszystkie tradycyjne (papierowe) dokumenty akcji z mocy prawa utracą swoją moc obowiązującą, a z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy dokonane w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Od dnia 1 marca 2021 roku dotychczasowe tradycyjne (papierowe) dokumenty akcji zachowują jedynie moc dowodową celem wykazania praw udziałowych, przez okres 5 lat od daty wejścia w życie ww. ustawy.
 

Godziny otwarcia
Poniedziałek 7.00 - 19.00
Wtorek - Piątek 7.00 - 22.00
Sobota 7.00 - 15.00
Serwis 24h
+48 607 037 898
Recepcja serwisu MAN
tel. +48 12 68 18 289
fax +48 12 68 18 137
tel. kom. +48 693 912 824
e-mail: man@transbud.com.pl