AKCJONARIUSZE
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
04-06-2021

Zarząd TRANSBUD NOWA HUTA S. A. w Krakowie, ul. Ujastek 11, KRS 0000182259, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ujastek 11.

 

Porządek obrad:

 

Otwarcie Walnego Zgromadzenia
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
Przyjęcie porządku obrad
Przedłożenie i omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
Przedłożenie i omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - dopisanie nr PKD.
Wybór Rady Nadzorczej
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

Osoby uprawnione do uczestnictwa z WZA dokonają rejestracji i otrzymają karty do głosowania w sali obrad przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

 

Godziny otwarcia
Poniedziałek 7.00 - 19.00
Wtorek - Piątek 7.00 - 22.00
Sobota 7.00 - 15.00
Serwis 24h
+48 607 037 898
Recepcja serwisu MAN
tel. +48 12 68 18 289
fax +48 12 68 18 137
tel. kom. +48 693 912 824
e-mail: man@transbud.com.pl