AKCJONARIUSZE
WALNE ZGROMADZENIE
15-07-2020

Zarząd TRANSBUD NOWA HUTA S. A. w Krakowie, ul. Ujastek 11, KRS 0000182259, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ujastek 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedłożenie i omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
 7. Przedłożenie i omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółkiz wykonania obowiązków w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA dokonają rejestracji i otrzymają karty do głosowania w sali obrad przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Godziny otwarcia
Poniedziałek 7.00 - 19.00
Wtorek - Piątek 7.00 - 22.00
Sobota 7.00 - 15.00
Serwis 24h
+48 607 037 898
Recepcja serwisu MAN
tel. +48 12 68 18 289
fax +48 12 68 18 137
tel. kom. +48 693 912 824
e-mail: man@transbud.com.pl