Walne zgromadzenie akcjonariuszy 2024

Walne zgromadzenie akcjonariuszy 2024

 

Zarząd TRANSBUD NOWA HUTA S. A. w Krakowie, ul. Ujastek 11, KRS 0000182259, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ujastek 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Przedłożenie i omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za 2023 r.
 7. Przedłożenie i omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
  z wykonania obowiązków w 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Osoby uprawnione do uczestnictwa z WZA dokonają rejestracji i otrzymają karty do głosowania w
sali obrad przed rozpoczęciem Zgromadzenia.